bbfan-posty

Niezapomniane przeboje Czesława Niemena — Brenna 12 kwietnia

Nie­za­po­mniane prze­boje Cze­sława Nie­mena — Brenna 12 kwietnia

To nie­po­wta­rzalny i kli­ma­tyczny kon­cert.  12. 04.2013 r o go­dzi­nie 19:00 w Piw­nicy ar­ty­stycz­nej w Bren­nej wy­stąpi Ro­mu­alnd Ar­da­now­ski. Ar­ty­sta jest uzna­wany za jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych od­twór­ców re­per­tu­aru le­gen­dar­nego pio­sen­ka­rza. Pod­czas mu­zycz­nego wie­czoru nie za­brak­nie rów­nież ta­kich prze­bo­jów jak: “Dziwny jest ten świat”, “Sen o War­sza­wie”, “Pod pa­pu­gami”, “Nim przyj­dzie wio­sna”. Kon­cert po­pro­wa­dzi Inga Pap­kala, okra­sza­jąc go cie­ka­wost­kami z ży­cia Cze­sława Nie­mena.
Ser­decz­nie za­pra­szamy!!!
Bi­lety w ce­nie 20zł do na­by­cia w In­for­ma­cji Turystycznej.

źró­dło:  brenna.pl

 

 

 

Naj­czę­ściej czy­tane ar­ty­kuły ostat­nie 15 dni

1. Niedź­wie­dzie po­ja­wiły się w oko­licy Skrzycznego

2. By­stra. Ba­langa w cu­dzym domu

3.  Noc Za­ku­pów w Ga­le­rii Sfera

4.  Se­phia Ho­use Club – Otwar­cie klubu 

5. Nie żyje młody sko­czek nar­ciar­ski An­toni Juroszek

6. Fi­na­listki Miss Be­ski­dów 2013

7. Nowe za­sady opłat za śmieci w Bielsku-Białej

8. Siat­karki BKS Alu­prof w szkole tańca

9. XIV Mię­dzy­na­ro­dowy Fe­sti­wal Mu­zyki Sa­kral­nej na Pod­be­ski­dziu „Sa­crum In Musica”

10. Stra­żacy do­kar­miają bociany

11. Tir ze­pchnął pandę do stawu

12. Re­per­tu­ary Kina, Teatry

13. Fo­to­gra­fie Dzi­kiej Przy­rody 2012 – Ga­le­ria BWA

14. Fi­na­li­ści Mi­ster Be­ski­dów 2013

15. Czy na Pod­be­ski­dziu od­by­wają się walki psów?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress