Miliony na drogi powiatowe

Ponad 5 mln zł wynosi szacunkowa wartość wszystkich zadań przyjętych do planu remontów dróg powiatowych na 2017 r. Wyremontowanych zostanie aż 15 odcinków. Ponadto na rok bieżący zaplanowano

 realizację kilku zadań inwestycyjnych. 

 Powiat  wspólnie z Miastem Cieszynem będzie też uczestniczyć w budowie węzła przesiadkowego oraz wschodniej części ulicy Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korfantego i Bielską.  W tegorocznym  budżecie na zadania na drogach powiatowych mamy zarezerwowaną kwotę 16,5 mln zł – podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król.

PLAN REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH NA 2017 r.:

Do planu remontów dróg powiatowych na 2016r przyjęto niżej wymienione odcinki dróg:
1. Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna – Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku ok. 1km,
2. Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Bukowa w Brennej) na odcinku ok. 0,52km,
3. Remont drogi powiatowej 2632 S Zabłocie – Chybie (ul. Polna we Frelichowie) na odcinku ok. 0,9km,
4. Remont drogi powiatowej 2632 S Zabłocie – Chybie (ul. Olchowa we Frelichowie) na odcinku ok. 0,38 km,
5. Remont drogi powiatowej 2706 S (ul. Solna w Cieszynie) na odcinku ok. 0,27km,
6. Remont drogi powiatowej 2639 S Zaborze – Pierściec (ul. Czereśniowa w Zaborzu) na odcinku ok. 1km,
7. Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce
(ul. Cieszyńska w Dębowcu) na odcinku ok. 0,8km,
8. Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce
(ul. Szkolna w Dębowcu) na odcinku ok. 0,2km,
9. Remont drogi powiatowej 2610 S Goleszów – Dzięgielów – Leszna (ul. Goleszowska
w Dzięgielowie) na odcinku ok. 0,74km,
10. Remont drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski – Cieszyn
(ul. Karnowiec w Hażlachu) na odcinku ok. 0,7km,
11. Remont drogi powiatowej 2640 S Pierściec – Wieszczęta – Rudzica (ul. Kowali
w Kowalach) na odcinku ok. 1km,
12. Remont drogi powiatowej 2655 S (ul. Furmańska w Ustroniu) na odcinku ok. 0,9km,
13. Remont drogi powiatowej 2629 S Golasowice – Pielgrzymowice – Rychułd – Pruchna
(ul. Lipowa w Pruchnej) na odcinku ok. 1km,
14. Remont drogi powiatowej 2675 S (ul. Czarne w Wiśle) na odcinku ok. 0,6km,
15. Remont drogi powiatowej 2624 S gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn
(ul. Sobieskiego w Kaczycach) na odcinku ok. 0,9km.
Zadania na terenie Miast Cieszyn, Ustroń i Wisła będą powierzone tym miastom do realizacji (z uwagi na fakt, że Miasto Ustroń i Wisła zarządzają drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast, na podstawie stosownych porozumień), natomiast pozostałe zadania realizowane będą przez PZDP Cieszyn.
W chwili obecnej trwa opracowywanie uproszczonych dokumentacji technicznych dla powyższych zadań. Po ich opracowaniu i zaakceptowaniu przez PZDP, dokonane zostanie zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa, a następnie zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Równolegle prowadzone są prace związane z uregulowaniem
Z uwagi na przyjętą w planie ilość zadań, zlecenie rzeczowej realizacji planuje się podzielić na minimum II etapy.
Szacunkowa wartość wszystkich zadań przyjętych do planu remontów dróg powiatowych na 2017r. wynosi ok. 5,08mln zł. W budżecie Powiatu na ten cel zarezerwowana została kwota 3mln zł. Na ten moment Gminy zadeklarowały pomoc finansową na poziomie ok. 1,25 mln zł. W miarę szybkie przeprowadzenie procedur przetargowych (które planuje się na przełomie marca i kwietnia) daje szansę na korzystne ceny rynkowe.

DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO RZECZOWEJ REALIZACJI W 2017r.:

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645S – ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych”:
Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zakres zaplanowanych prac (na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r.) obejmuje:
• przebudowę jezdni ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych na długości 2347 m wraz z wykonaniem nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z lokalnym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji podbudowy;
• w Marklowicach Górnych na odcinku od ul. Szkolnej do granicy państwa zastąpienie istniejącego ciągu pieszego poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m;
• przebudowę istniejących poboczy na pobocza bitumiczne o szerokości 1,0 – 1,5 m;
• wykonanie 4 przystanków autobusowych wyposażonych w perony przystankowe;
• wykonanie odcinków chodnika o szerokości 2,0 m i 1,5 m (jako miejscowe zmniejszenie szerokości zgodnie z §44 ust. 2 Rozporządzenia);
• przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (korekta geometrii łuków) – 9 szt. i wewnętrznymi – 6 szt.;
• wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5m za poboczami bitumicznymi;
• przebudowę istniejących zjazdów do posesji;
• wykonanie odwodnienia: połączenie systemu rowów i przepustów z nowymi 2 odcinkami sieci kanalizacji deszczowej (rejon km 0+989 do 1+034 i km 2+185 do 2+340) – kolektor (fi 400 i 500) z przykanalikami, ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi poza jezdnią;
• regulację oraz profilowanie rowów z odcinkowym umocnieniem;
• przebudowę przepustów pod zjazdami do posesji;
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
• oczyszczenie przepustów z namułu;
• roboty remontowe na przepuście cieku Skotniczanka;
• przebudowa 3 kolidujących słupów linii napowietrznej nN (demontaż i montaż).
Wartość szacunkowa zadania: 4.278.353 zł
Zakładany montaż finansowy:
 2.139.176 zł wnioskowane dofinansowanie (max. do 50% kosztów kwalifikowanych)
 877.062 zł – pomoc udzielona przez Gminę Zebrzydowice,
 1.262.115 zł – środki własne Powiatu.

Obecnie wszczynane będzie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, a następnie na nadzór inwestorski.
Zgodnie z założeniami programowymi zadanie należy zrealizować do końca listopada i rozliczyć do końca br.

 

 NATOMIAST NA LIŚCIE REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ZNALAZŁO SIĘ ZADANIE :
Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Z. Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie”;
Zakres zaplanowanych prac na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r. obejmuje:
• przebudowę jezdni na odcinku 586 m poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych,
• ujednolicenie szerokości jezdni do 6, 5 m,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych,
• przebudowę zatoki autobusowej,
• przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,
• przebudowę skrzyżowania z ulica Tartaczną,
• zabezpieczenie sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,
• przestawienie słupa teletechnicznego,
• remont konstrukcji i nawierzchni jezdni przy zatoce autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Z. Kossak z ul. Bielską i ul. Zalesie.
Wartość szacunkowa zadania: 2.638.025 zł
Zakładany montaż finansowy:
– 1.258.866 zł wnioskowane dofinansowanie (max. do 50% kosztów kwalifikowanych)
– wkład własny ma być finansowany przez Powiat oraz w 21% przez Gminę Brenna.
Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z oszczędności poprzetargowych w programie.
Licząc na oszczędności po przetargowe w programie przygotowujemy się do przeprowadzenia procedur przetargowych na rzeczową realizację.

  Rozbudowa drogi powiatowej 2608S w ramach zadania: „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w Cieszynie, w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”
Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej na rok 2017. Wniosek o dofinansowanie został złożony początkiem lutego, natomiast informacji o ewentualnym przyznanym dofinansowaniu można się spodziewać ok. maja br.
Zakres zaplanowanych prac (na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2015-2016) obejmuje:
• rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska,
• budowę nowego obiektu mostowego (projektowany przekrój na obiekcie: pasy ruchu /2 x 3,4m/ wraz z poszerzeniem, pobocze lewostronne 1,5m, prawostronne 1,0m),
• wykonanie kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami,
• korektę geometrii drogi (wykonanie przekroju drogowego o szerokości jezdni 6m
na odcinku prostym wraz z poszerzeniem na łuku poziomym do szerokości 6,8m),
• wykonanie odcinka chodnika i ścieżki rowerowej,
• przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
• budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych W1
w km 0+022 oraz W2 w km 0+089 do Puńcówki,
• wykonanie barier ochronnych na moście oraz balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
• przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa).
Wartość szacunkowa zadania: 1.500.000 zł
Zakładany montaż finansowy:
– 750.000 zł wnioskowane dofinansowanie (max. do 50% kosztów kwalifikowanych)
– wkład własny ma być sfinansowany przez Powiat i Miasto Cieszyn

 Zadanie ,,Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa nr 2614 S) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targowa wraz z przebudową tych skrzyżowań’’.

Zakres zaplanowanych prac na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r. obejmuje:
• przebudowę drogi wraz z przebudową chodników dla pieszych jezdni na odcinku 867,00 m
• przebudowę skrzyżowania z ul. Mickiewicza
• przebudowę skrzyżowania z ul. Ciężarową
• przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych
• przebudowę skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej
• zabezpieczenie sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,
• przebudowa sieci gazowej
• przebudowa odwodnienia drogi i skrzyżowań wraz z włączeniem projektowanej kanalizacji do istniejących kanałów deszczowych oraz do cieku wodnego przy udziale istniejącego wylotu
• przebudowa kablowej sieci teletechnicznej
• przebudowa napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej kolidującej z zakresem projektowym
• przebudowa oświetlenia ulicznego
• przebudowa przepustu ramowego w km 0+779,50
W chwili obecnej trwa procedura zatwierdzenia projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji realizacyjnej ZRID w trybie „specustawy drogowej”.
Wniosek o ZRID złożono w dniu 19.12.2016r., natomiast postępowanie wszczęte zostało w dniu 31.01.2017r. Obecnie strony mogą zapoznać się z dokumentacją projektową i wnosić uwagi oraz ewentualne wnioski do organu architektoniczno – budowlanego.
Projektant jest w trakcie opracowywania projektu wykonawczego, w tym specyfikacji technicznych, przedmiarów oraz kosztorysów, które są niezbędne do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

Uwzględniając powyższe – ogłoszenie przetargu może być realne najwcześniej na przełomie maja i czerwca br., co kolejno wpłynie na terminy rzeczowej realizacji. W tych okolicznościach, jak również uwzględniając szeroki zakres rzeczowy zadania (obejmujący oprócz zakresu drogowego, przebudowę kolidującego uzbrojenia technicznego), jak również lokalizacja drogi w terenie silnie zurbanizowanym, realizacja zadania zapewne będzie musiała być rozciągnięta na 2 sezony budowlane.

Wartość zadania wg szac. kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2016 r.- ok. 6 mln zł brutto.
Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach własnych środków Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Skoczów, przy zakładanym udziale po 50 % kosztów.
Zakładany montaż finansowy wg. Środków zabezpieczonych w budżetach:
– 2 mln zł Powiat Cieszyński
– 2 mln zł Gmina Skoczów
 

Źródło: www.powiat.cieszyn.plFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress