Akademia zainaugurowała rok akademicki

10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla odbyła się Msza św.

Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.

Po wykonaniu hymnu państwowego rektor prof. Jarosław Janicki przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia.

W wystąpieniu rektor poruszył ważne kwestie związane z m. in. z nowymi regulacjami prawnymi i prezentowaną we wrześniu br. Ustawą 2.0 nazywaną Konstytucją dla nauki, podnoszeniem poziomu badań naukowych oraz współpracą Akademii z otoczeniem zewnętrznym.

– W nadchodzącym roku Akademia staje przed szeregiem nowych wyzwań i zadań. Realizację działań w obszarze nowoczesnego kształcenia umożliwią dwa pozyskane czerwcu br. przez naszą uczelnię projekty, dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których łączna wartość to ponad półtora miliona złotych. Projekt pt. Akademia Kompetentnego Studenta, który będzie realizowany przez Biuro Karier ATH oraz projekt Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku, przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. Natomiast intensywne działania związane z włączaniem pracodawców w proces kształcenia połączone będę z internacjonalizacją oferty kształcenia.

Potrzeba nam także znacznego wzmocnienia badań naukowych, zarówno w dyscyplinach matematyczno-przyrodniczych, technicznych oraz humanistycznych i społecznych. Z satysfakcją przyjmuję duże zaangażowanie – w szczególności młodej – kadry w przygotowane wnioski projektowe zarówno do konkursów krajowych jak i zagranicznych. Wielu z nich udało się pozyskać dofinansowanie, m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, co stanowi zdecydowany wzrost w stosunku do poprzednich lat, dowodzi także o potencjale i możliwościach pracowników Akademii, nawet wobec rosnących wymagań, które stają przed nami.

W ostatnim roku zintensyfikowaliśmy i zacieśniliśmy współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym naszego regionu, czego efektem są liczne nowo podpisane umowy o współpracy. Wydziały kontynuują także współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Dołączyliśmy też do grona uczelni należących do wspierającego innowacje i działalność badawczą prestiżowego międzynarodowego programu Santander Universidades, który umożliwi wspieranie innowacyjnych badań naukowych i mobilności naukowców –mówił rektor.

Wystąpienie było również okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń, w które obfitował miniony rok w akademicki, zarówno w obszarze badań naukowych, dydaktyki jak i współpracy z otoczeniem zewnętrznym czy inwestycji.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, rektor wypowiedział słowa łacińskiej sentencji: QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Po wystąpieniu rektora głos zabrała dr Anna Budzanowska dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nawiązując do słów rektora, podkreśliła jak ważne są relacje uczelni ze środowiskiem lokalnym – biznesowym i samorządowym. Szczegółowo przedstawiła najważniejsze kwestie związane z projektem ustawy 2.0 dotyczące m. in. ścieżki kariery naukowej, zmian w zasadach ewaluacji czy finansowania uczelni.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks. bp Roman Pindel, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

W dalszej części inauguracji prorektor ATH ds. nauki i finansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje na temat listów gratulacyjnych, które z okazji inauguracji 2017/2018 otrzymała uczelnia. Słowa do społeczności akademickiej skierowane przez Prezydenta RP zostały odczytane w trakcie uroczystości.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Poprowadził ją prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk.

Po uroczystym przyjęciu nowych studentów wystąpiła przewodnicząca Samorządu Studenckiego ATH. W następnej kolejności chór ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”.

Po tej części rektor prof. Janicki zaprosił do wysłuchania wykładu inauguracyjnego pt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej”. Wykład wygłosiła prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek.

Na zakończenie uroczystości chór ATH wykonał jeszcze kilka utworów ze swojego repertuaru.

Listy gratulacyjne: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek M.Kuchciński, Wicemarszałek M.Kidawa-Błońska, Sekretarz Stanu S. Szwed, Posłanka M.Nikiel, Poseł M.Suchoń, Poseł K.Matuszny, Wojewoda Śląski J.Wieczorek, Prezydent MiastaTychy, P.Sadza Starosta Pszczyński, AGH w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Opolska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka, AMW w Gdyni, UE w Krakowie, SUM w Katowicach, SUMII w Katowicach, SGH w Warszawie, WSZOP w Katowicach, UTP Bydgoszcz, UP w Krakowie, UPJPII w Krakowie, Uniwersytet Zielonogorski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ZUS.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress